Hírek

FELHÍVÁS - Pro Urbe emlékérem adományozása kapcsán

FELHÍVÁS - Pro Urbe emlékérem adományozása kapcsán

Kép forrása: Lépés Magazin

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete attól a céltól vezérleve, hogy a helyi közösség szolgálatában kiemelkedő érdemeket szerzett személyeket és szervezeteket méltó elismerésben részesíthesse, valamint személyüket és cselekedeteiket megfelelőképpen értékelve állíthassa példaként az utókor elé Mór Város Díszpolgári Címet, valamint Pro Urbe Emlékérmet alapított.

 

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a városi kitüntető címek és díjak alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 20/2015. (VI.3.) önkormányzati rendeletének I. fejezete értelmében a díjak kétévenként adományozhatók, páratlan évben „Mór Város Díszpolgára” kitüntető cím, páros években, így 2024. évben Pro Urbe Emlékérem kerülhet adományozásra.

Pro Urbe Emlékérem adományozható azoknak a személyeknek, társadalmi vagy gazdasági szervezeteknek, akik, vagy amelyek a város fejlesztésében, a társadalmi szociális, kulturális és gazdasági élet bármely ágazatában kiemelkedően hasznos munkát végeztek és ennek révén a város értékeit növelő, maradandó eredményeket értek el.

Pro Urbe Emlékérem kétévente és legfeljebb két személynek vagy szervezetnek adományozható.

A Pro Urbe díj posztumusz jelleggel is adományozható, abban az esetben, ha az érintett személy a javaslattételi határidőt megelőző egy éven belül hunyt el. A posztumusz díjazás esetén a díj átvételére a legközelebbi hozzátartozó jogosult.

 

Pro Urbe díj adományozására javaslatot tehetnek:
a) Mór város közigazgatási területén állandó lakcímmel rendelkező személyek,
b) nemzetiségi önkormányzatok,
c) a városban működő pártok, társadalmi szervezetek,
d) a városban működő közalapítványok, egyházak és intézmények.

A javaslatnak tartalmaznia kell a címre felterjesztett személy ill. szervezet nevét, adatait, valamint az általa végzett kimagasló tevékenység méltatását egy oldal terjedelemben.

Javaslatát legkésőbb: 2024. május 31-ig (postabélyegző legkésőbbi időpontja 2024. május 31. 24:00 óra) a Móri Polgármesteri Hivatal Humánügyi Irodájára (Mór, Szent István tér 6.) szíveskedjen eljuttatni. A határidő lejárta után érkező javaslatokat nem áll módunkban figyelembe venni.

A beérkezett javaslatok alapján az elismerő címről a képviselő-testület tárgyév június hónapban dönt, az ünnepélyes átadásra a Móri Bornapok keretében kerül sor.

Az elismerő címek alapításától kitüntetésben részesült személyek és szervezetek jegyzéke Mór város www.mor.hu honlapján megtekinthető.

További információ a Polgármesteri Hivatal Humánügyi Irodáján kérhető (dr. Horváth Éva: 06-20/371-6250)

 

Lm