Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) szabályozza a állásportált kiadó Lépés Média Group Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 8100 Várpalota Kálvária u. 14/2. a továbbiakban: „állásportál”, vagy „Szolgáltató”) és a www.lepesmagazin.hu címen található internetes álláskereső oldal szolgáltatásait munkaadóként, vagy munkaadó megbízottjaként/képviselőjeként igénybe vevő felhasználók (a továbbiakban: „Hirdető” vagy „Hirdetők”) közötti szerződésekre vonatkozó feltételeket.

Eltérő megállapodás hiányában jelen ÁSZF által szabályozott szolgáltatásokkal összefüggésben az itt szereplő rendelkezések az irányadóak.

E-mail:
Tel.: +36/70-386-8141
Adószám: 23394210-2-19
Cégjegyzékszám: 19 09 5141221. ÁLTALÁNOS RENDELTETÉSEK

1. Az állásportál felületet biztosít Hirdetők által megjelentetett álláshirdetésekhez, és technikai hátteret a Hirdetők és a lehetséges munkavállalók egymással való kapcsolatfelvételéhez az álláshirdetésre való jelentkezés elküldésére.

2. Az állásportál által nyújtott szolgáltatás (továbbiakban a „Szolgáltatás”) a Hirdető által megjelentetni kívánt álláshirdetések on-line publikálására vonatkozik.

3. Hirdető a www.lepesmagazin.hu oldalon a hirdetés feladási részre jutva tudja az álláshirdetés feladási folyamatot megkezdeni. A regisztráció során az adatkezelési szabályzat elfogadása kötelező, míg a hirdetés feladásakor jelen ÁSZF elfogadásával tud a Hirdető tovább lépni, és hirdetést feladni az oldalon. Az 1.5. pont szerinti regisztrációval és/vagy a hirdetési rendszer használatával kijelenti, hogy a szolgáltatások igénybe vételével a célja a saját, vagy a vele szerződéses jogviszonyban álló harmadik fél munkaerő igényének kielégítése.

4. Az oldal az álláskeresők számára ingyenes álláskeresési lehetőséget biztosít az oldalon.

5. Hirdető az oldalon történő regisztrációval és/vagy a hirdetési rendszer használatával jelen ÁSZF-ben foglaltakat elfogadottnak és magára nézve is irányadónak tekinti. A szolgáltatások igényléséhez külön megrendelő lapra nincs szükség. A felületen megrendelt szolgáltatásokra vonatkozó fizetési kötelezettséget magára nézve elfogadja és kötelező erejűnek tekinti.

6. Egyedi megállapodás esetén a Szolgáltató és a Hirdető között külön szerződés alapján készül az elszámolás.

7. A Szolgáltatásra irányuló kötelem (továbbiakban a „Szerződés”) a Hirdető és a Szolgáltató között a szolgáltatások valamelyikének nyújtására irányuló 1.5. pont szerinti megrendelés alapján annak a Szolgáltató általi elfogadásával jön létre. A megrendelt szolgáltatásokról a Szolgáltató e-mailes visszaigazolást küld a Hirdető felé a megrendelt szolgáltatások részletezésével.

8. A megrendelés elfogadásának (és így a Szerződés létrejöttének) minősül az is, ha a megrendelt szolgáltatást a állásportál – visszaigazolás hiányában – a megrendelésnek megfelelően teljesíti. A jogviszonyra ebben az esetben is a jelen ÁSZF rendelkezései irányadóak.

9. A Szerződés a vállalt kötelezettségek teljesítéséig, illetve a felhasználható álláshirdetések felhasználásáig marad hatályban. A Szerződésre minden esetben jelen ÁSZF rendelkezései alkalmazandók.

10. A Hirdető a saját álláshirdetése(i) feladásához 7 napra díjmentesen, valamint 4 hetes megjelenési időszakra tud megjelenést vásárolni, különböző csomag szintekkel.

2. A HIRDETÉS TARTALMÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

11. Az álláshirdetés nevére kattintva a állásportál felületére feltöltött álláshirdetés részletes leírása jelenik meg.

12. Hirdető a szolgáltatások igénybe vétele során köteles a vonatkozó jogszabályokat betartani. A hirdetésekben foglalt tartalmakért, azok jogszerűségéért és jogszerű felhasználhatóságáért a jogi felelősség kizárólag a Hirdetést feladó felet terhelik. Bármilyen, az álláshirdetés tartalmával kapcsolatos igény esetén Szolgáltatónak lehetősége van a felelősséget a Hirdetőre hárítani, vagy amennyiben úgy ítéli meg, hogy a Hirdető sérti a hirdetés feladásával bármely jogszabályt, vagy bármiféle diszkriminációt jelentő vagy etikátlan megfogalmazást helyezett el az álláshirdetés szövegében, vagy a Szolgáltató megítélése szerint bármely más okból a Szolgáltató honlapján történő megjelenése nem elfogadható, úgy joga van a Szolgáltatást megtagadni, vagy módosításig a hirdetést felfüggeszteni.

13. A hirdetések valódiság tartalmát a Szolgáltatónak nincs módja ellenőrizni, a hirdetésben megjelenő tartalomért a felelősség kizárólag a Hirdetőt terheli.

14. A hirdetés a fenti követelményeken túl nem reklámozhat más terméket vagy szolgáltatást, nem tartalmazhat diszkriminatív kiválasztási szempontokat és nem lehet megtévesztő, vagy tisztességtelen. A hirdetés nem tartalmazhat valótlan adatokat, nem sértheti más személyhez fűződő jogait, a hirdetés szövege nem lehet becsületsértő, gyalázkodó, uszító, nem irányulhat jogellenes tevékenység hirdetésére, illetve nem lehet politikai célzatú.

15. A Szolgáltató jogosult a hirdetéseket elutasítani, amennyiben a fenti szempontok bármelyikét a hirdetés megsérti, illetve jogosult a hirdetés szövegét nyelvtani szempontok szerint, a lényeges tartalmat nem érintve kijavítani.

16. A hirdetés nem sértheti, illetve nem veszélyeztetheti a állásportál jogos gazdasági érdekeit. Amennyiben a Szolgáltató úgy ítéli meg, hogy a hirdetés a jogos gazdasági érdekeit sérti vagy veszélyezteti, úgy a szolgáltatások nyújtását megtagadhatja és – amennyiben a Hirdető nem módosítja vagy helyettesíti az ominózus hirdetést a Szolgáltatónak megfelelően - a Szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, azzal, hogy ezen esetben a Szolgáltató által szolgáltatással még nem ellentételezett, Hirdető által megfizetett összeg a Hirdető részére visszajár.

17. Az álláshirdetésnek tartalmaznia kell minimálisan a pozíció nevét, az elvégzendő feladatok listáját, a pozíció betöltéséhez szükséges elvárásokat, valamint a munkavégzés helyét. Nem kötelező elemként, de a hirdetés tartalmazhatja a Hirdető által nyújtott javadalmazásra vonatkozó tételeket is.

18. A hirdetéseket minden esetben adminisztrátorok ellenőrzik, és kategorizálják be a hirdetésnek megfelelő kategóriákba. A hirdetés ellenőrzése előre láthatólag 1 munkanapon belül megtörténik.

19. A hirdetések jóváhagyásáról értesítő levél kerül kiküldésre a regisztrációnál megadott email címre. Az értesítő levélben található linken a Hirdető meg tudja tekinteni az álláshirdetését, és amennyiben ezen módosítást szeretne eszközölni, úgy abban az esetben írásban jeleznie kell ezt az Ügyfélszolgálat felé, akik lehetőség szerint 1 munkanapon belül végrehajtják a kért változtatásokat.

20. A hirdetés aktív időszaka alatt az álláshirdetés szövegének módosítására van lehetőség, de a pozíció neve, vagy a munkavégzés helye csak adminisztrátori engedéllyel módosítható úgy, hogy a meglévő hirdetés jellegét tekintve nem változhat meg.

21. A hirdetésben nem helyezhető el olyan link, amely más, nem a meghirdetett állással összefüggő weboldalra navigál.

22. A Hirdető az álláshirdetésnél megadhat telefonos, vagy egyéb elérhetőségeket is, melyeket a állásportál a hirdetésre való jelentkezési lap Kapcsolat menüpontja alatt helyezi el.

23. A hirdetések teljesítményéről statisztikai mérés készül, mely rögzíti az álláshirdetés megjelenítésének számát a weboldalon, a hírlevélbe való bekerülés számát, az álláshirdetés részleteire való kattintások számát és a jelentkezések számát is. A statisztikai felületen mindig az előző lezárt napig láthatóak az eredmények.

3. DÍJAZÁSRA ÉS A HIRDETÉS MEGJELENÉSÉRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK

24. A Hirdető az álláshirdetés megjelenítésért fizet meghatározott díjat. A hirdetésekre vonatkozó mindenkori hatályos árlista e-mailben érhető el.

25. A Szolgáltató nem vállal garanciát a hirdetésekre történő jelentkezők számára és minőségére, sem a jelentkezés tartalmára, sem a munkaviszony létrejöttére vonatkozóan. Hirdető tudomásul veszi, hogy a hirdetés megjelenítésén túl a állásportál által nyújtott szolgáltatás nem irányul eredmény vállalás elérésére, a Szolgáltató kizárólag a hirdetések megjelenítésére vállal kötelezettséget, a megrendelt szolgáltatásokban foglaltak szerint. Ezért a Hirdető akkor is köteles díj fizetésre, ha a Hirdető, vagy a vele szerződéses jogviszonyban álló munkaadó munkaerő igénye a szolgáltatások igénybevételét követően is kielégítetlen maradt.

4. FIZETÉSRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

Hirdető a megrendelési díjat az alábbi módokon rendezheti

26. Az online bankkártyás fizetések a Barion (Székhely: H-1117, Budapest, Irinyi József utca 4-20. 2. emelet Cégjegyzékszám: 01-10-048552. www.barion.com) rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

27. Az ÁFA visszaigénylésre is jogosító számla az átutalás megérkezését követően kerül elkészítésre és kiküldésre  elektronikus számlaként a Hirdető által megadott számlázási email címre.

28. A bankkártyás fizetési problémák esetén hívható Barion Helpdesk telefonszáma: +36 1 464 70 99

29. Amennyiben a Hirdetőnek ki nem fizetett, lejárt díj elmaradása van, addig a Szolgáltató oldalán újabb hirdetést nem adhat fel, illetve a Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás felfüggesztésére, megtagadására, amely esetekben azonban a Hirdető nem mentesül a díjfizetési kötelezettség alól.

5. A SZOLGÁLTATÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

30. A Szolgáltató köteles biztosítani a szolgáltatásokat a Hirdető részére a felek között létrejött egyedi Megrendelés és jelen ÁSZF rendelkezései szerint, az ott meghatározott időtartamban és darabszám szerint.

31. A Szolgáltató nem köteles nyújtani a szolgáltatásokat, ha a Hirdető a szolgáltatás díját határidőre nem fizette meg. A Szolgáltatás díjának meg nem fizetése, vagy késedelmes fizetése esetén Szolgáltató jogosult a Szerződés azonnali hatályú felmondására.

32. Amennyiben a Szolgáltatást a állásportál neki felróhatóan nem teljesíti vagy nem tudja teljesíteni, úgy Szolgáltató visszafizeti a még igénybe nem vett / nem teljesített szolgáltatásokra eső, a Hirdető által már megfizetett díjat.

33. Az oldal karbantartás, vagy egyéb célból vagy okból időlegesen szüneteltetheti a szolgáltatást. A Szolgáltató köteles mihamarabb a karbantartást elvégezni, a hibát vagy más okot elhárítani és a Szolgáltatást ismételten üzemeltetni. Ha a Szolgáltatás kimaradás 24 órán túli időtartamon keresztül fennáll, úgy a Szolgáltató a kimaradt időt jóváírja a Hirdető által feladott hirdetések kifutási dátumánál, egyéb kártérítési felelősség vagy szerződésszegési jogkövetkezmény azonban nem terheli.

34. A Szolgáltató nem felel olyan károkért, amelyek vis maior, vagy egyéb, a Szolgáltató érdekkörén kívülálló ok, illetve esemény folytán következnek be, illetve az olyan károkért, amelyek a Hirdető érdekkörében, vagy a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben foglalt feltételek Hirdető általi be nem tartásának, illetve késedelmes teljesítésének eredményeként következtek be. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Szolgáltatás minőségéért akkor sem, ha a Hirdető a Szolgáltatást nem rendeltetésszerűen használja.

35. A Szolgáltató nem vállal felelősséget azokért a károkért, amelyek Hirdetőt amiatt érik, mert a Szolgáltató szolgáltatási jogosultságát visszavonják, vagy úgy módosítják, hogy ennek következtében ettől az időponttól kezdve nem tud eleget tenni az ÁSZF-ben foglalt kötelezettségeinek. Ebben az esetben az adott Szolgáltatás nyújtása megszűnik az erről szóló határozatban megjelölt időpontban.

36. Hirdető (személyes/cég) adatainak a Szolgáltató honlapján, annak adatbázisában történő elhelyezése nem biztosít Hirdető számára semmilyen szerzői jogot az adatbázissal kapcsolatosan.

37. A Szolgáltatót nem terheli felelősség a Hirdetőt ért alábbi okból bekövetkezett károk miatt sem:

a) a Hirdetők az ÁSZF-ben foglaltakat nem vagy nem szerződésszerűen tartják be;
b) a Hirdetők mulasztást követnek el, vagy tévedésben vannak;
c) a Szolgáltatónak fel nem róható okból a Szolgáltatás igénybevétele meghiúsul, vagy nem megfelelően történik meg;
d) a Szolgáltató a jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítja; és/vagy
e) egyéb személyek a Hirdető terhére a Szolgáltatással kapcsolatos visszaélést követnek el.

6. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

1. Szellemi tulajdon

a) A Szolgáltató honlapja, illetőleg az azon található valamennyi szellemi alkotás (pl.: annak grafikai elemei, arculata, elrendezése), illetve az azon található minden tartalom (így különösen a Szolgáltató honlapján elhelyezett álláshirdetések és önéletrajzok összessége mint adatbázis)  a Szolgáltató honlapján elérhető formában, valamint a Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatást működtető szoftver és informatikai rendszer a Szolgáltató tulajdona, azok bármilyen módon történő felhasználására kizárólag a Szolgáltató előzetes engedélyével, illetve a jelen ÁSZF-ben meghatározottak szerint, a jelen ÁSZF keretei között kerülhet sor. A jelen pont szerinti szellemi alkotások jogszabályi oltalom alatt állnak, azok felhasználása polgári és büntetőjogi következményeket vonhat maga után.
b) A Szolgáltató honlapja teljes egészében, szerzői jogvédelem alatt áll, abból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt nyilvánosságra hozni - ideértve a nyilvánosság számára történő hozzáférhetővé tételt - tilos.
c) Tilos a Szolgáltató honlapjának tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével újraközvetíteni, még változatlan formában is.
d) A lepesmagazin.hu domain név, valamint a Szolgáltató neve szerzői jogi védelemben, védjegyoltalomban részesül, felhasználása - hivatkozás kivételével - kizárólag a Szolgáltató előzetes, kifejezett írásbeli hozzájárulásával lehetséges.

2. A Szerződés megszűnik a Szolgáltatás teljesítésével, illetve a megvásárolt álláshirdetések maradéktalan felhasználásával és azok időbeli kifutásával.

3. A Szerződés azonnali hatállyal a jelen ÁSZF-ben meghatározott eseteken túl a másik fél súlyos szerződésszegése esetén mondható fel. A Szerződés a felek általi közös megegyezéssel is megszüntethető.

4. Szolgáltató jogosult a Szerződésből eredő igényeit, követeléseit az igénye, követelése érvényesítése, illetve behajtása céljából harmadik félre engedményezni.

5. A Szerződésre az annak megkötésekor hatályos ÁSZF vonatkozik. A Szolgáltató az ÁSZF egyoldalú módosításának jogát fenntartja. A változásról szóló értesítést a Szolgáltató internetes honlapján közzéteszi 30 nappal az új ÁSZF hatálybalépését megelőzően. Amennyiben a Hirdető az új ÁSZF-ben foglaltakat nem kívánja elfogadni, kezdeményezheti a meglévő együttműködés megszüntetését 30 napos felmondási határidő mellett.

6. Amennyiben jelen ÁSZF, vagy a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó Szerződés egyes rendelkezései vagy rendelkezéseinek egy része érvénytelen vagy végrehajthatatlan lenne, vagy azzá válna, úgy ez nem érinti a Szerződés többi részének érvényességét.

7. Jelen ÁSZF elérhető a lepesmagazin.hu honlapon az ÁSZF menüpont alatt.

8. Jelen ÁSZF-ben vagy a Szerződésben külön nem szabályozott kérdésekben a hatályos Polgári Törvénykönyv vonatkozó szabályai érvényesek. A Felek kifejezetten kikötik a magyar jogot. A Szerződésre kizárólag az egyedi Szerződésben foglaltak, jelen ÁSZF, továbbá a hatályos jogszabályok rendelkezései vonatkoznak.

9. Amennyiben az egyedi Szerződés vagy az ÁSZF, vagy kogens jogszabályi előírás eltérően nem rendelkezik, a Szolgáltató a Szerződés szerinti bármely jognyilatkozatát jogosult a Hirdető által a regisztráció során megadott email címre megküldött elektronikus levélben megtenni, amely a Szerződéssel összefüggésben a Szolgáltató cégszerű és szerződésszerű nyilatkozatának minősül.

10. A Szolgáltató és a Hirdető arra törekszik, hogy a közöttük fennálló jogviszonyból eredő jogvitákat egymás érdekeinek mindenkori figyelembevételével peres út igénybevétele nélkül rendezzék. Természetes személy Hirdető jogosult a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testülethez fordulni. Ennek hiányában a békéltető testület illetékességét a jogvitával érintett vállalkozás vagy az annak képviseletére feljogosított szerv székhelye alapítja meg. Amennyiben a vita békés rendezése a felek között nem vezet eredményre, a Szolgáltató és a Hirdető a közöttük felmerülő valamennyi jogvita rendezésére alávetik magukat – járásbíróság hatáskörébe tartozó ügyben – a Budapesti II. és III. kerületi Bíróság kizárólagos illetékességének.

Felhasználó kijelenti, hogy a megrendelés előtt elolvasta és elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit. Érvényes visszavonásig.

Kelt: 2022. január 21.